De 7 Deugden

De 7 Deugden

STICHTING LEVEN IN DE BROUWERIJ

Brouwerij De 7 Deugden werkt samen met de Stichting Leven in de Brouwerij aan de realisatie van de gezamenlijke doelstelling: integratie en participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Hieronder lees je meer over de doelstelling en de werkwijze van de stichting.

Post- en bezoekadres:
Akersluis 8d
1066EZ Amsterdam

Fiscaal nummer / RSIN:  8219.91.577
Kvk-nummer: 343.789.96

De Stichting Leven in de Brouwerij heeft tot doel:

 • Het bevorderen van initiatieven gericht op het participeren van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en op bevordering van sociale cohesie.
 • En het ondersteunen van de niet-commerciële activiteiten van Brouwerij De 7 Deugden BV, gericht op participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en op sociale cohesie.

De afgelopen jaren heeft de stichting een slapend bestaan geleid en zijn er geen activiteiten ondernomen. In de loop van 2022 willen we de doelstelling als volgt aanpassen:

 • Het ondersteunen en bevorderen van Initiatieven gericht op het participeren van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
  • Het begeleiden en ondersteunen van werkgevers die willen werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Het aannemen van vrijwilligers, coaches en begeleiders en het uitkeren van hun vrijwilligersvergoedingen dan wel hun salarissen.
  • In samenwerking met Aangesloten Bedrijven de werkzekerheid van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten, en continuïteit in coaching, begeleiding en werkgeverschap te bevorderen.
  • Door de persoonlijke kennis van en vertrouwdheid met de medewerkers een optimale match te kunnen realiseren tussen Medewerker, Aangesloten Bedrijf en Toegewezen Taken.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De medewerkers (directie, coaches, begeleiders, doelgroepers) ontvangen in beginsel het minimumloon, maar in elk geval niet meer dan twee maal het minimumloon.

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken:

 • Door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te detacheren, uit te zenden of op welke andere manier dan ook ter beschikking te stellen aan bij haar Aangesloten Bedrijven
 • Door de kosten van lonen, vergoedingen en belastingen, verhoogd met een opslag, door te belasten aan de afnemers van de personeels-, begeleidings- en coachingsdiensten
 • Door andere betaalde diensten gericht op participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen.

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:

 • Inkomsten uit betalingen voor verleende diensten
 • De opslag die berekend wordt over de doorbelaste loonkosten.
 • Subsidies en donaties
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Alle andere verkrijgingen en baten

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat (vooralsnog) uit de volgende personen:

Mw. M.A.G. Meijs, voorzitter
Dhr. A.J. van Rijn, penningmeester
Dhr. H. Hoogerwerf, lid
Mw. A.P. Haakma, lid

Met de start van de nieuwe invulling van activiteiten van de Stichting, zal het bestuur qua samenstelling deels gewijzigd worden.

Balans, Baten en Lasten 2021, 2020

In de jaren 2020 en 2021 hebben geen activiteiten plaatsgevonden, en er hebben geen financiële transacties plaatsgevonden.

Het eigen vermogen bedroeg in beide jaren ongewijzigd € 780.

Jaarplan 2022

Het jaarplan voor de nieuwe activiteiten van de Stichting bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Wijzigen statuten, Inrichting administratieve organisatie
 • Opstellen contracten met medewerkers en vrijwilligers
 • Facturatie van loonkosten van de gecontracteerde personen, alsmede uitbetaling van hun salarissen en vergoedingen
 • Het ontvangen van loonkostensubsidies
 • Opstellen en uitvoeren van coachings- en begeleidingsprotocollen

Begroting en balans Stichting Leven in de Brouwerij 2022